Toimintasuunnitelma

Tampereen kansalliset seniorit ry

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA V. 2024

 

1.     Yleistä

 

Vuosi 2024 on yhdistyksen 53. toimintavuosi. Yhdistys toimii tamperelaisten senioreiden edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden lujittajana sekä fyysisen että henkisen vireyden ja harrastustoiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.  Erilaisten harrastuskerhojen kautta pyritään aktivoimaan jäsenistöä sekä liikuntaan että henkistä hyvinvointia ja vireyttä edesauttavaan toimintaan.

 

Yhdistys on Kansallinen senioriliitto ry:n ja Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n jäsen. Pyrkimyksenä on edelleen saada yhdistyksen jäseniä luottamushenkilöiksi sekä liiton että piirin hallintoon. Yhdistyksen jäsenten osallistumista liiton ja piirin tilaisuuksiin pyritään kannustamaan.

 

Tampereen kansalliset seniorit ry noudattaa Senioriliiton voimassa olevaa strategiaa.

 

2.     Yhdistystoiminta

 

Sääntömääräiset kokoukset

 

Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaisesti viimeistään maaliskuun 15. päivään ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä. 13.3.2024 on seuraava kevätkokous.

 

 

Hallinto

 

Yhdistystä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallitus valmistelee asiat yhdistyksen kokouksiin ja toimeenpanee tehdyt päätökset. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin, jäsenrekisterin hoitajat, kotisivujen ylläpitäjän, tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hoitamaan yhdistyksen asioita. Edustajat yhteistyöelimiin nimeää hallitus, joka voi myös asettaa toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat.

Yhdistys lähettää hallintoon ja kerhotoimintaan osallistuvia jäseniä piirin ja liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

 

 

Toimisto

 

Toimistolla on tärkeä merkitys jäsenistön palvelemisessa. Toimisto pidetään avoinna lomakausia lukuun ottamatta maanantaisin ja tiistaisin. Toimistossa päivystävät vuorollaan lähinnä hallituksesta ja toimihenkilöistä valitut henkilöt.

 

 

Jäsenet ja jäseniin kohdistuva toiminta

 

 Jäsenten määrä toimintavuoden vuoden 2023 alussa 772 jäsentä. Jäsentilanne 2.11.2023, 882. Yhdistys pyrkii hankkimaan aktiivisesti jäseniä ja kiinnittää huomiota uusien jäsenten vastaanottamiseen. Uudet jäsenet hyväksyy puheenjohtaja ja hallitusta tiedotetaan jäsenmäärästä. Jäsenrekisterin hoitaja ylläpitää jäsenten tietoja ja pitää rekisterin ajan tasalla.  Vuoden vaihteessa jäsenrekisteristä poistetaan kaikki vuoden aikana jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet, jotka hallitus katsoo eronneeksi.

Suurella yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa senioriasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Suuri jäsenmäärä vaatii kuitenkin entistä enemmän työtä toimihenkilöinä työskenteleviltä.

Yhdistyksellä on monipuolista jäsenkuntaa palvelevaa toimintaa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat monipuolinen kerhotoiminta, kiinnostavat yhteistilaisuudet, teatterilippujen tarjonta ja hyvin suunnitellut matkat. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen, yksinäisyyden poistaminen sekä henkisen että fyysisen vireyden ylläpitäminen.

Yhdistys antaa jäsenilleen neuvontaa ja vertaistukea digitaalisten perustoimintojen käytössä. Pääasiallinen tiedotuskanava jäsenistölle on sähköposti.

 

Senioriapu

 

Syyskuussa 2023 Pellavantorin Juicen kirjastossa alkanutta Senioriapu-toimintaa jatketaan  Peurankallion keskuksessa 1.1.2024 lähtien.

 

Apua pyritään antamaan erittäin matalalla kynnyksellä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä digitaalisissa avuntarpeissa. Terveydellisissä ongelmissa pyritään ohjaamaan joko laboratoriotutkimuksiin tai asiantuntijoiden vastaanotoille unohtamatta ajan kanssa käytävien keskustelujen tarpeellisuutta.

Toimintaa pyöritetään terveydenhuollosta eläköityneiden jäsenten voimin. Ryhmään on tarkoitus saada lisää vapaaehtoisia myös digiosaajien joukosta, koska on tarve yksilöllisempään opastukseen mm. seniorisovelluksen käytössä. Jäsenistön liikunnan lisäämiseksi on suunnitelmissa liikuntakoordinaattori, jonka tehtävänä olisi suunnitella jäsenistön tarpeisiin yksilöllisempiä ohjelmia. Kartoitetaan myös ulkopuolisten palveluntarjoajien mahdollisuudet. Toimintaan varaudutaan vuoden 2024 budjetissa.

 

 

Edunvalvonta

 

Edunvalvontaa pyritään lisäämään ja aloitteita pyritään viemään eteenpäin mm. vanhusneuvostojen jäsenten kautta sekä Tampereen kaupungin että myös PIRHAn suuntaan. Myös kaikkien ikäihmisten etuja pyritään edistämään valtakunnallisesti Piirin ja Liiton kautta sekä tekemällä yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Aloitteet käsitellään hallituksessa, joka päättää toimintatavasta asian edistämiseksi.

 

Kerhot

 

Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyisen kerhotoiminnan ja kehittämään sitä mahdollisuuksien mukaan. Kerhojen toimintaa tuetaan kaupungin myöntämän toiminta-avustuksen puitteissa.  

 

Kerhotoiminnan tarkoitus on ylläpitää jäsenistön toimintakykyä. Kerhovastaavat kutsutaan kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Kerhojen ja hallituksen yhdyshenkilön nimeää hallitus. Kerhot toimivat pääasiallisesti syyskuusta toukokuuhun. Kesä-, heinä- ja elokuussa toimivat viikoittain vain Golfkerho ja kesäkeidaskahvit.

Monet kerhoista esiintyvät kaupungin kulttuuritoimen ja seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa. Samoin kerhot ja kuorot järjestävät omia näyttelyitä, konsertteja ja muita tilaisuuksia.

 

 

Yhteistilaisuudet ja jäsentilaisuudet

 

Yhdistyksellä on kaikille avoimia jäsentilaisuuksia kerran kuussa, joihin ohjelmatoimikunta suunnittelee aiheet ja alustajat.

 Seniorikahvit pyritään järjestämään joka toinen viikko ja sinne järjestetään pienimuotoisia kiinnostavia esitelmiä tai muuta ohjelmaa. Kuorot järjestävät perinteisiä konsertteja mahdollisuuksien mukaan. 

Matkailutoimikunta järjestää kulttuuri-, teatteri- ja tutustumismatkoja pääosin kotimaassa.  Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Pirkanmaan kansallisen senioripiirin ja senioriliiton järjestämiin ulkomaanmatkoihin. Kerhot järjestävät myös omia retkiä. Yhteistilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin toimialojen kanssa. 

 

Noudatamme yhdistyksessä kulloinkin voimassa olevia terveysturvallisia määräyksiä ja suosituksia.

 

 

Hengelliset tilaisuudet

 

Toukokuussa järjestetään Vanhassa kirkossa Suvivirsi-hartaus.

Isänmaallinen iltapäivä itsenäisyyspäivän tienoilla on pitkään jatkunut perinne. Tähän tilaisuuteen kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki kuluvana vuonna 80v, 85v, 90v tai enemmän täyttäneet jäsenet. Tilaisuudessa muistetaan myös poisnukkuneita.

 

Talous

 

Yhdistyksen talous pohjautuu suurimmalta osaltaan Tampereen kaupungilta saatavaan toiminta-avustukseen ja jäsenmaksuihin. Hallitus ehdottaa vuoden 2024 yhdistyksen jäsenmaksuksi 35 euroa. Kansalliselle senioriliitolle tilitettävä osuus nousee 15:sta eurosta 18 euroon per jäsen. 90 vuotta täyttäneiltä peritään 20 euroa/v. Heidän jäsenmaksunsa nousee 2.50 €.

Marras-joulukuussa liittyneiltä jäseniltä ei peritä kuluvan vuoden jäsenmaksua.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaat. 

 

Tiedotus

 

Viikoittaisista tilaisuuksista ilmoitetaan Aamulehden sunnuntainumerossa.

Tapahtumista ja kerhoista lähetetään Viikkotiedote kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa.

Senioripostia lähetetään kaksi-kolme kertaa vuodessa paperisena heille, joilla sähköpostiosoitetta ei ole.

Nettisivuiltamme ja Senioriliiton sovelluksesta löytyvät tapahtumat ja kerhotoimintaa koskevat ajankohtaiset tiedot.

Yhdistyksen Facebook-sivuille päivitetään tietoa tapahtumista.

Liiton julkaisemaan Patina-lehteen pyritään lähettämään kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta. Jäsenkuntaa kannustetaan mielipidekirjoituksiin eri tiedotusvälineissä.

 

3.     Liiton ja piirin toiminta

 

Yhdistyksen edustajat toimivat Kansallisen senioriliiton valtuustossa ja Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa ja muissa toimielimissä. Yhdistyksen viralliset edustajat osallistuvat piirin sääntömääräisiin kokouksiin.

Jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat liiton ja piirin kursseille, opintopäiville sekä muihin tilaisuuksiin.

 

4.     Edunvalvonta

 

 

Edunvalvontaa pyritään lisäämään ja aloitteita pyritään viemään eteenpäin mm vanhusneuvostojen jäsenten kautta sekä Tampereen kaupungin että myös PIRHAn suuntaan. Myös kaikkien ikäihmisten etuja pyritään edistämään valtakunnallisesti piirin ja liiton kautta sekä tekemällä yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Aloitteet käsitellään hallituksessa, joka päättää toimintatavasta asian edistämiseksi.

                             

Paikallisesti yhdistys toimii yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

 

Vanhusneuvosto ja eläkeläisvaltuusto

Yhdistyksellä on edustajat sekä kaupungin että PIRHAn vanhusneuvostoissa, jotka käsittelevät seniorien asioita. Yhdistyksellä on edustus myös Eläkeläisvaltuustossa.

 

Elonpolkuja-verkosto sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ikäihmisten fyysistä ja psyykkistä toimintaa.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti Elonpolkuja -yhteisön toimintaan. Hallitus nimeää edustajansa Elonpolkuja-yhteyshenkilöksi. 

 

Järjestöedustamo

Hallitus nimeää edustajan kaupungin Järjestöedustamoon.

 

3-Ely

Yhdistys osallistuu Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry:n, Tampereen Eläkeläiset ry:n ja Tampereen kaupungin kulttuuritoimen edustajan kanssa yhteistyöelimeen, joka järjestää yhteistilaisuuksia ja tekee aloitteita eläkeläisasioissa.

Kaikista kolmesta yhdistyksestä on 3-Elyssä kolme edustajaa, jotka hallitus nimeää.

 

Seurakunnat

Yhdistyksemme kuorot Katajaiset ja Kelot on hyväksytty seurakuntien yhteistoimintakuoroiksi ja ne esiintyvät sekä jumalanpalvelusten avustajina että muissa hengellisissä tilaisuuksissa.