Toimintasuunnitelma

 

TOIMINTASUUNNITELMA V. 2023

 

 

1. Yleistä

 

Vuosi 2023 on yhdistyksen 52. toimintavuosi. Yhdistys toimii tamperelaisten senioreiden edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden lujittajana sekä fyysisen että henkisen vireyden ja harrastustoiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.  

 

Yhdistys on Kansallinen senioriliitto ry:n ja Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n jäsen. Pyrkimyksenä on edelleen saada yhdistyksen jäseniä luottamushenkilöiksi sekä liiton että piirin hallintoon. Yhdistyksen jäsenten osallistumista liiton ja piirin tilaisuuksiin pyritään kannustamaan.

 

Tampereen kansalliset seniorit ry noudattaa Senioriliiton voimassa olevaa strategiaa.

 

2. Yhdistystoiminta

 

Sääntömääräiset kokoukset

 

Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaisesti viimeistään maaliskuun 15. päivään ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä.

 

 

Hallinto

 

Yhdistystä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallitus valmistelee asiat yhdistyksen kokouksiin ja toimeenpanee tehdyt päätökset. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin, jäsenrekisterin hoitajat, kotisivujen ylläpitäjän, tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hoitamaan yhdistyksen asioita. Edustajat yhteistyöelimiin nimeää hallitus, joka voi myös asettaa toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat.

Yhdistys lähettää hallintoon ja kerhotoimintaan osallistuvia jäseniä piirin ja liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

 

 

Toimisto

 

Toimistolla on tärkeä merkitys jäsenistön palvelemisessa. Toimisto pidetään avoinna lomakausia lukuun ottamatta maanantaisin ja tiistaisin. Toimistossa päivystävät vuorollaan lähinnä hallituksesta ja toimihenkilöistä valitut henkilöt.

 

 

Jäsenet ja jäseniin kohdistuva toiminta

 

Jäsenten määrä toimintavuoden 2021 alkaessa oli 782 jäsentä ja vuoden 2022 alussa 712 

Muun muassa ikärakenteen vuoksi jäsenpoistumaa on vuosittain.  

Yhdistys hankkii aktiivisesti jäseniä ja kiinnittää huomiota uusien jäsenten vastaanottamiseen. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenrekisterin hoitaja ylläpitää jäsenten tietoja ja pitää rekisterin ajan tasalla.  Vuoden vaihteessa jäsenrekisteristä poistetaan kaikki vuoden aikana jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet, jotka hallitus katsoo eronneeksi.

Suurella yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa senioriasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Suuri jäsenmäärä vaatii kuitenkin entistä enemmän työtä toimihenkilöinä työskenteleviltä.

Yhdistyksellä on monipuolista jäsenkuntaa palvelevaa toimintaa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat monipuolinen kerhotoiminta, kiinnostavat yhteistilaisuudet, teatterilippujen tarjonta ja hyvin suunnitellut matkat. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen, yksinäisyyden poistaminen sekä henkisen että fyysisen vireyden ylläpitäminen.

Yhdistys antaa jäsenilleen neuvontaa ja vertaistukea digitaalisten perustoimintojen käytössä. Pääasiallinen tiedotuskanava jäsenistölle on sähköposti.

 

 

Kerhot

 

Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyisen kerhotoiminnan ja kehittämään sitä mahdollisuuksien mukaan. Kerhojen toimintaa tuetaan kaupungin myöntämän toiminta-avustuksen puitteissa. Vuonna 2022 on aloittanut seitsemän uutta kerhoa: Elokuvakerho, Golfkerho, Lukupiiri, Miestenkerho, Rivitanssi- ja Viinikerho sekä Kulinaariryhmä.

 

Kerhotoiminnan tarkoitus on ylläpitää jäsenistön toimintakykyä. Kerhojen puheenjohtajat kutsutaan kahdesti vuodessa suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Kerhojen ja hallituksen yhdyshenkilön nimeää hallitus. Kesä-, heinä- ja elokuussa toimivat viikoittain Golfkerho ja Seniorikahvit.

Monet kerhoista esiintyvät kaupungin kulttuuritoimen ja seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa. Samoin kerhot ja kuorot järjestävät omia näyttelyitä, konsertteja ja muita tilaisuuksia.

 

 

Yhteistilaisuudet ja jäsentilaisuudet

 

Yhdistyksellä on kaikille avoimia jäsentilaisuuksia kerran kuussa ja Seniorikahvit joka toinen viikko. Kuorot järjestävät perinteisiä konsertteja mahdollisuuksien mukaan.

 

Matkailutoimikunta järjestää kulttuuri-, teatteri- ja tutustumismatkoja pääosin kotimaassa.  Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Pirkanmaan kansallisen senioripiirin ja senioriliiton järjestämiin ulkomaanmatkoihin. Kerhot järjestävät myös omia retkiä. Yhteistilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin toimialojen kanssa.  

 

Noudatamme yhdistyksessä kulloinkin voimassa olevia terveysturvallisia määräyksiä ja suosituksia.

 

 

Hengelliset tilaisuudet

 

Tammikuun toisena perjantaina järjestetään Vanhassa kirkossaperinteinen kynttilätilaisuus, jossa muistetaan edellisenä vuonna joukostamme poistuneita jäseniä.

Isänmaallinen iltapäivä itsenäisyyspäivän tienoilla on pitkään jatkunut perinne. Tähän tilaisuuteen kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki kuluvana vuonna 80v, 85, 90v tai enemmän täyttäneet jäsenet.

 

 

Talous

 

Yhdistyksen talous pohjautuu suurimmalta osaltaan Tampereen kaupungilta saatavaan toiminta-avustukseen ja jäsenmaksuihin. Hallitus ehdottaa kaikille jäsenmaksuksi 30 euroa vuodessa, myös muihin Senioriliiton alaisiin yhdistyksiin kuuluville, sillä kaikista jäsenistä tilitetään Kansalliselle senioriliitolle 15 euroa. 90 vuotta täyttäneiltä peritään 17.50 euroa/v. Marras-joulukuussa liittyneiltä jäseniltä ei peritä kuluvan vuoden jäsenmaksua.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaat.  

 

 

Tiedotus

 

Viikoittaisista tilaisuuksista ilmoitetaan Aamulehden sunnuntainumerossa.

Tapahtumista ja kerhoista lähetetään Viikkotiedote kaikillejäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa.

Paperinen Senioripostia lähetetään kolme kertaa vuodessa heille,joilla ei sähköpostiosoitetta ole.

Nettisivuiltamme löytyy tapahtumia ja kerhotoimintaa koskevat tiedot.

Yhdistyksen Facebook-sivuilla julkaistaan juttuja tapahtumista. Sivuston käyttöä pyritään ottamaan aktiivisempaan käyttöön.

Liiton julkaisemaan Patina-lehteen pyritään lähettämään kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta. Jäsenkuntaa kannustetaan mielipidekirjoituksiin eri tiedotusvälineissä.

 

 

3. Liiton ja piirin toiminta

 

Yhdistyksen edustajat toimivat Kansallisen senioriliiton valtuustossa ja Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa ja muissa toimielimissä. Yhdistyksen viralliset edustajat osallistuvat piirin sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä Senioriliiton liittokokoukseen Savonlinnassa 6.-8.6.2023. Yhdistyksen säännöt uudistetaan vastaamaan Liittokokouksessa hyväksyttäviä mallisääntöjä. Ne viedään yhdistyksen syyskokouksen 2023 hyväksyttäväksi.

Jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat liiton ja piirin kursseille, opinto- ja virkistyspäiville sekä muihin tilaisuuksiin.

 

  

4. Oikeudenmukaisuuden valvonta (edunvalvonta)

​ ​  

Edunvalvonta-asioissa yhdistys toimii aktiivisesti Kansallisen senioriliiton ja Pirkanmaan senioripiirin kanssa sekä ottaa kantaa liiton ja piirin suunnitelmiin. Paikallista edunvalvontaa harjoitetaan osallistumalla Tampereen kaupungin vanhusneuvoston ja eläkeläisvaltuuston toimintaan.

Paikallisesti yhdistys toimii yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

 

Vanhusneuvosto ja eläkeläisvaltuusto

Kaupunginhallituksen asettama 12-jäseninen vanhusneuvosto käsittelee seniorien asioita. Neuvosto valmistelee mm. aloitteet eläkeläisvaltuustolle. Vanhusneuvostossa on kolme yhdistyksemme jäsentä samoin kuin eläkeläisvaltuustossa.

 

Elonpolkuja-verkosto sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ikäihmisten fyysistä ja psyykkistä toimintaa.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti Elonpolkuja -yhteisön toimintaan. Hallitus nimeää edustajansa Elonpolkuja-yhteyshenkilöksi.  

 

Järjestöedustamo

Hallitus nimeää edustajan kaupungin Järjestöedustamoon. Hallituksen ehdokas on Anneli Kangasvieri.

 

Kotitori

Tampereen kaupungin Kotitorin toimintaan osallistutaan sekä tiedottamalla sen toiminnasta että päivittämällä yhdistyksen toimintatietoja sieltä saataviksi.  

 

3-Ely

Yhdistys osallistuu Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry:n, Tampereen Eläkeläiset ry:n ja Tampereen kaupungin kulttuuritoimen edustajan kanssa yhteistyöelimeen, joka järjestää yhteistilaisuuksia ja tekee aloitteita eläkeläisasioissa.

Kaikista kolmesta yhdistyksestä on 3-Elyssä kolme edustajaa, jotka hallitus nimeää.  

 

Seurakunnat

Yhdistyksemme kuorot Katajaiset ja Kelot on hyväksytty seurakuntien yhteistoimintakuoroiksi ja ne esiintyvät sekä jumalanpalvelusten avustajina että muissa hengellisissä tilaisuuksissa.