Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA V. 2020

Yleistä

Vuosi 2020 on yhdistyksen 49. toimintavuosi. Yhdistys toimii tamperelaisten senioreiden edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden lujittajana sekä fyysisen että henkisen vireyden ja harrastustoiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja eri yhteisöille ja kunnallisille viranomaisille.

Yhdistys on Kansallinen senioriliitto ry:n ja Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n jäsen. Pyrkimyksenä on edelleen saada yhdistyksen jäseniä luottamushenkilöiksi sekä liiton että piirin hallintoon. Yhdistyksen jäsenten osallistumista liiton ja piirin tilaisuuksiin pyritään kannustamaan.

Yhdistystoiminta

Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaisesti viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä.

Hallinto

Yhdistystä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallitus valmistelee asiat yhdistyksen kokouksiin ja toimeenpanee tehdyt päätökset. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin, jäsenrekisterin hoitajan, nettisivujen ylläpitäjän, tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hoitamaan yhdistyksen asioita.

Edustajat yhteistyöelimiin nimeää hallitus, joka voi myös asettaa toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat.

Yhdistys lähettää hallintoon ja kerhotoimintaan osallistuvia jäseniä piirin ja liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Toimisto

Toimistolla on suuri merkitys jäsenistön palvelemisessa. Toimisto pidetään avoinna lomakausia lukuun ottamatta kahtena päivänä viikossa. Toimistossa päivystävät yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt.

Jäsenet ja jäseniin kohdistuva toiminta

Vuoden 2019 aikana jäsenrekisteristä on poistettu kaikki jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet. Uusia jäseniä on liittynyt yhdistykseen niin, että jäsenten määrä on toimintavuoden alkaessa noin 784 jäsentä. Yhdistys suorittaa edelleen aktiivista jäsenhankintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenrekisterin hoitaja ylläpitää jäsenten tietoja ja päivittää uudet jäsenet rekisteriin.

Suurella yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa senioriasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Suuri jäsenmäärä vaatii kuitenkin entistä enemmän työtä toimihenkilöinä työskenteleviltä.

Yhdistyksellä on moninaista suoraan jäsenkuntaa palvelevaa toimintaa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat monipuolinen kerhotoiminta, kiinnostavat yhteistilaisuudet, teatterilippujen tarjonta ja hyvin suunnitellut matkat. Osa yhteistilaisuuksista korvataan jäsentilaisuuksilla, joissa on järjestettyä ohjelmaa, yhteislaulua ja seurustelua. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden poistaminen, sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitäminen. Yhdistyksen jäsenkunnan osallistumisaktiivisuutta erityisesti yhdistyksen ja kerhojen hallinnollisiin tehtäviin sekä piirin tilaisuuksiin pyritään lisäämään, mm. järjestämällä uudentyyppisiä tilaisuuksia. 

Yhdistys pyrkii antamaan tarvittaessa jäsenilleen neuvontaa ja vertaistukea digitaalisten perustoimintojen käytössä (sähköposti, pankkiasiointi, terveystietorekisteri). Sähköpostin ja facebookin käyttöä yhdistyksen tiedotustoiminnassa pyritään lisäämään entisestään. 

Kerhot

Kerhot, joiden toimintaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin, ovat yhdistyksen selkäranka. Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyisen kerhotoiminnan ja kehittämään sitä. Uusien kerhojen aloittamista harkitaan ja vetäjiä etsitään aktiivisesti.

Kerhotoiminnan tarkoitus on ylläpitää jäsenistön toimintakykyä. Kerhojen puheenjohtajat kutsutaan vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoukseen suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Kerhojen ja hallituksen yhdyshenkilönä toimii hallituksen nimeämä kerhovastaava. Kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole säännöllistä toimintaa.

Monet kerhoista esiintyvät kaupungin kulttuuritoimen ja seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa. Samoin kerhot ja kuorot järjestävät omia näyttelyitä, konsertteja ja muita tilaisuuksia.

Yhteistilaisuudet ja jäsentilaisuudet

Yhteistilaisuuksia järjestetään kerhojen ja hallituksen toimesta kuukausittain. Nämä tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Joku yhteistilaisuus voidaan korvata ohjelmallisella kuukausikokouksella. Kuorot järjestävät perinteisen ystävänpäiväkonsertin ja joulukonsertit.

Ennen joulua järjestetään kaikille jäsenille avoin ohjelmallinen joululounas.

Matkailutoimikunta järjestää kulttuuri-, teatteri- ja tutustumismatkoja pääosin kotimaassa. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Pirkanmaan kansallisen senioripiirin ja senioriliiton järjestämiin ulkomaanmatkoihin. Kerhot järjestävät myös omia retkiä. Yhteistilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin toimialojen kanssa. Osallistutaan myös muiden järjestämiin tilaisuuksiin, mikäli ne vastaavat yhdistyksemme tarkoitusperiä.

Hengelliset tilaisuudet

Tammikuun toisena perjantaina järjestetään perinteinen kynttilätilaisuus, jossa muistetaan edellisenä vuonna joukostamme poistuneita jäseniä. Kesäkautta lukuun ottamatta kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina on hengellinen musiikkitilaisuus Vanhassa Kirkossa. Isänmaallinen iltapäivä itsenäisyyspäivän aattona on jo pitkään jatkunut perinne. Tähän tilaisuuteen kutsutaan kuluvana vuonna tasavuosia täyttäneitä jäseniä 80-vuotiaista lähtien.

Talous

Yhdistyksen talous pohjautuu suurimmalta osaltaan Tampereen kaupungilta saatavaan toiminta-avustukseen, sekä jäsenmaksuun. Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 30 euroa vuodessa, jäsenmaksu on sama myös kaksoisjäsenille. Maksuista tilitetään Kansalliselle senioriliitolle menevä jäsenmaksuosuus. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat, ja 90 vuotta täyttäneiltä peritään vain senioriliitolle tilitettävä jäsenmaksu 15 euroa. 

Tiedotus

Jäsenlehti Ikälisä ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa. Viikoittaisista tilaisuuksista ilmoitetaan Aamulehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Myös sähköpostitse tiedotetaan tapahtumista enenevässä määrin. Yli puolet jäsenistä ovat antaneet sähköpostiosoitteensa.

Liiton julkaisemaan Patina-lehteen pyritään lähettämään kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta. Jäsenkuntaa kannustetaan mielipidekirjoituksiin eri tiedotusvälineissä.

Yhdistyksen kotisivun päivityksestä huolehditaan. Yhdistykselle on luotu oma Facebook-sivu,

jonka kautta voidaan tiedottaa tapahtumista, ja jossa voidaan osallistua keskusteluihin.

Liiton ja piirin toiminta

Yhdistyksen edustajat toimivat Kansallisen senioriliiton valtuustossa ja Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa. Yhdistyksen viralliset edustajat osallistuvat piirin ääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.

Jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat liiton ja piirin kursseille, opinto- ja virkistyspäiville sekä muihin tilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu Kansallisen senioriliiton seniorikävely –tapahtumaan. 

Oikeudenmukaisuuden valvonta (edunvalvonta)

Edunvalvonta-asioissa yhdistys toimii aktiivisesti Kansallisen senioriliiton sekä Pirkanmaan senioripiirin kanssa tekemällä aloitteita ja ottamalla kantaa liiton ja piirin päätöksiin ja suunnitelmiin.

Paikallista edunvalvontaa harjoitetaan osallistumalla Tampereen kaupungin vanhusneuvoston ja eläkeläisvaltuuston toimintaan.

Yhteistoiminta

Paikallisesti yhdistys toimii yhteistyössä erityisesti seuraavien tahojen kanssa:

Vanhusneuvosto ja eläkeläisvaltuusto

Kaupunginhallituksen asettama 12-jäseninen vanhusneuvosto käsittelee seniorien asioita. Neuvosto valmistelee mm. aloitteet eläkeläisvaltuustolle. Vanhusneuvostossa on kolme yhdistyksemme jäsentä, samoin kuin eläkeläisvaltuustossa.

Elonpolkuja-verkosto sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ikäihmisten fyysistä ja psyykkistä toimintaa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti Elonpolkuja -yhteisön toimintaan.

Hallitus nimeää edustajansa Elonpolkuja-yhteyshenkilöksi.

Kotitori

Tampereen kaupungin Kotitorin toimintaan osallistutaan sekä tiedottamalla sen toiminnasta että päivittämällä yhdistyksen toimintatietoja sieltä saataviksi. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen Kotitorin kautta saatavista palveluista.

3-Ely

Yhdistys osallistuu Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry:n ja Tampereen Eläkeläiset ry:n kanssa yhteistyöelimeen, joka järjestää yhteistilaisuuksia ja tekee aloitteita eläkeläisasioissa.

Kaikista kolmesta yhdistyksestä on 3-Elyssä kolme edustajaa, jotka hallitus nimeää.

Seurakunnat

Yhdistyksemme kuorot Katajaiset ja Kelot on hyväksytty seurakuntien yhteistoimintakuoroiksi ja ne esiintyvät sekä jumalanpalvelusten avustajina että muissa hengellisissä tilaisuuksissa.

Strategia 2020 – 2021

Päämäärät ja vaikutukset ilmenevät kohdissa Jäsenet ja jäseniin kohdistuva toiminta, sekä Tiedotus.

Vahvistettu 30.10.2019