Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA V. 2021

Yleistä

Vuosi 2021 on yhdistyksen 50. toimintavuosi. Yhdistys toimii tamperelaisten senioreiden edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden lujittajana sekä fyysisen että henkisen vireyden ja harrastustoiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja eri yhteisöille ja kunnallisille viranomaisille.

Yhdistys on Kansallinen senioriliitto ry:n ja Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n jäsen. Pyrkimyksenä on edelleen saada yhdistyksen jäseniä luottamushenkilöiksi sekä liiton että piirin hallintoon. Yhdistyksen jäsenten osallistumista liiton ja piirin tilaisuuksiin pyritään kannustamaan.


Yhdistystoiminta


Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaisesti viimeistään maaliskuun 15. päivään  ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä.


Hallinto

Yhdistystä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallitus valmistelee asiat yhdistyksen kokouksiin ja toimeenpanee tehdyt päätökset. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin, jäsenrekisterin hoitajat, kotisivujen ylläpitäjän, tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hoitamaan yhdistyksen asioita.

Edustajat yhteistyöelimiin nimeää hallitus, joka voi myös asettaa toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat.

Yhdistys lähettää hallintoon ja kerhotoimintaan osallistuvia jäseniä piirin ja liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.


Toimisto

Toimistolla on suuri merkitys jäsenistön palvelemisessa. Toimisto pidetään avoinna lomakausia lukuun ottamatta maanantaisin ja tiistaisin. Toimistossa päivystää vuorollaan lähinnä hallituksesta ja toimihenkilöistä valittu ryhmä.


Jäsenet ja jäseniin kohdistuva toiminta

Uusia jäseniä on liittynyt yhdistykseen niin, että jäsenten määrä  toimintavuoden 2020 alkaessa oli 782 jäsentä, vaikka ikärakenteen vuoksi pois jäämisiä on vuosittain. 

Yhdistys suorittaa edelleen aktiivista jäsenhankintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenrekisterin hoitaja ylläpitää jäsenten tietoja ja päivittää rekisteriä säännöllisesti. 

Vuoden vaihteessa jäsenrekisteristä poistetaan kaikki vuoden aikana jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet, jotka hallitus katsoo eronneeksi.

Suurella yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa senioriasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Suuri jäsenmäärä vaatii kuitenkin entistä enemmän työtä toimihenkilöinä työskenteleviltä.

Yhdistyksellä on moninaista suoraan jäsenkuntaa palvelevaa toimintaa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat monipuolinen kerhotoiminta, kiinnostavat yhteistilaisuudet, teatterilippujen tarjonta ja hyvin suunnitellut matkat. Osa yhteistilaisuuksista korvataan jäsentilaisuuksilla, joissa on järjestettyä ohjelmaa, yhteislaulua ja seurustelua. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden poistaminen, sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitäminen. Jäsenkunnan osallistumisaktiivisuutta erityisesti yhdistyksen ja kerhojen hallinnollisiin tehtäviin sekä piirin tilaisuuksiin pyritään lisäämään, mm. järjestämällä uudentyyppisiä tilaisuuksia. 

Yhdistys pyrkii antamaan tarvittaessa jäsenilleen neuvontaa ja vertaistukea digitaalisten perustoimintojen käytössä (sähköposti, pankkiasiointi, terveystietorekisteri). Sähköpostin käyttöä yhdistyksen tiedotustoiminnassa pyritään lisäämään entisestään. 


Kerhot

Kerhot, joiden toimintaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin, ovat yhdistyksen selkäranka. Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyisen kerhotoiminnan ja kehittämään sitä. Uusien kerhojen aloittamista harkitaan ja vetäjiä etsitään aktiivisesti. Vuonna 2020 aloitti kaksi uutta kerhoa digikerho ja syyskaudella keilakerho. 

Kerhotoiminnan tarkoitus on ylläpitää jäsenistön toimintakykyä. Kerhojen puheenjohtajat kutsutaan vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoukseen suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Kerhojen ja hallituksen yhdyshenkilönä toimii hallituksen nimeämä kerhovastaava. Kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole säännöllistä toimintaa.

Monet kerhoista esiintyvät kaupungin kulttuuritoimen ja seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa. Samoin kerhot ja kuorot järjestävät omia näyttelyitä, konsertteja ja muita tilaisuuksia.


Yhteistilaisuudet ja jäsentilaisuudet

Yhteistilaisuuksia järjestetään kerhojen ja hallituksen toimesta kuukausittain. Nämä tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Joku yhteistilaisuus voidaan korvata ohjelmallisella kuukausikokouksella. Kuorot järjestävät perinteisen ystävänpäiväkonsertin ja joulukonsertit.

Tampereen kansalliset seniorit täyttää 50 vuotta 12.10.2021. Merkkivuotta juhlistetaan 16.10.2021 kaupungin vastaanotolla Tampereen Raatihuoneella.

Matkailutoimikunta järjestää kulttuuri-, teatteri- ja tutustumismatkoja pääosin kotimaassa.  Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Pirkanmaan kansallisen senioripiirin ja senioriliiton järjestämiin ulkomaanmatkoihin. Kerhot järjestävät myös omia retkiä. Yhteistilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin toimialojen kanssa. Osallistutaan myös muiden järjestämiin tilaisuuksiin, mikäli ne vastaavat yhdistyksemme tarkoitusperiä. 

Vuonna 2020 alkaneen koronaepidemian jatkuessa joitakin toimintoja voidaan joutua supistamaan riippuen valtiovallan määräyksistä. Kaikissa tilaisuuksissamme pyrimme pandemian aikana noudattamaan turvavälejä, ja saatavilla on suojamaskeja ja käsidesiä.


Hengelliset tilaisuudet

Tammikuun toisena perjantaina järjestetään perinteinen kynttilätilaisuus, jossa muistetaan edellisenä vuonna joukostamme poistuneita jäseniä. Kesäkautta lukuun ottamatta kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina on hengellinen musiikkitilaisuus Vanhassa Kirkossa. Isänmaallinen iltapäivä itsenäisyyspäivän aattona on jo pitkään jatkunut perinne. Tähän tilaisuuteen kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki kuluvana vuonna 80v, 85, 90v tai enemmän täyttäneet jäsenet, joille ojennetaan ruusu tilaisuuden lopussa.


Talous

Yhdistyksen talous pohjautuu suurimmalta osaltaan Tampereen kaupungilta saatavaan toiminta-avustukseen ja jäsenmaksuun. Hallitus ehdottaa kaikille jäsenmaksuksi 30 euroa vuodessa, myös kahteen yhdistykseen kuuluville, sillä kaikista jäsenistä tilitetään Kansalliselle senioriliitolle 15 euroa. 90 vuotta täyttäneiltä peritään 17.50 euroa/v.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaat. 


Tiedotus

Jäsenlehti Ikälisä ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja se korvaa pääasiallisesti jäsenkirjeet. Ikälisän kustannusten vähentämiseksi lehti ilmestyy sähköisenä yhdistyksen kotisivuilla. Paperilehti lähetetään vain niille jäsenille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet sekä niille, joiden sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa.

Viikoittaisista tilaisuuksista ilmoitetaan Aamulehden sunnuntainumerossa. Tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse yhä enenevässä määrin. 2/3  jäsenistä on jo antanut sähköpostiosoitteensa. Ikälisä on luettavissa myös nettisivuiltamme, kuten tapahtumat, kerhotoiminta ja yhteystiedot. Yhdistyksen Facebook-sivuilla myös kerhot voivat tiedottaa tapahtumistaan. Netti- ja Facebook-sivuja päivitetään säännöllisesti.

Liiton julkaisemaan Patina-lehteen pyritään lähettämään kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta. Jäsenkuntaa kannustetaan mielipidekirjoituksiin eri tiedotusvälineissä.


Liiton ja piirin toiminta

Yhdistyksen edustajat toimivat Kansallisen senioriliiton valtuustossa ja Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa ja muissa toimielimissä. Yhdistyksen viralliset edustajat osallistuvat piirin sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.

Jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat liiton ja piirin kursseille, opinto- ja virkistyspäiville sekä muihin tilaisuuksiin.


Oikeudenmukaisuuden valvonta (edunvalvonta)

Edunvalvonta-asioissa yhdistys toimii aktiivisesti Kansallisen senioriliiton sekä Pirkanmaan senioripiirin kanssa tekemällä aloitteita ja ottamalla kantaa liiton ja piirin päätöksiin ja suunnitelmiin.

Paikallista edunvalvontaa harjoitetaan osallistumalla Tampereen kaupungin vanhusneuvoston ja eläkeläisvaltuuston toimintaan.

Paikallisesti yhdistys toimii yhteistyössä erityisesti seuraavien tahojen kanssa:


Vanhusneuvosto ja eläkeläisvaltuusto

Kaupunginhallituksen asettama 12-jäseninen vanhusneuvosto käsittelee seniorien asioita. Neuvosto valmistelee mm. aloitteet eläkeläisvaltuustolle. Vanhusneuvostossa on kolme yhdistyksemme jäsentä, samoin kuin eläkeläisvaltuustossa.


Elonpolkuja-verkosto sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ikäihmisten fyysistä ja psyykkistä toimintaa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti Elonpolkuja -yhteisön toimintaan.

Hallitus nimeää edustajansa Elonpolkuja-yhteyshenkilöksi.


Kotitori

Tampereen kaupungin Kotitorin toimintaan osallistutaan sekä tiedottamalla sen toiminnasta että päivittämällä yhdistyksen toimintatietoja sieltä saataviksi. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen Kotitorin kautta saatavista palveluista.


3-Ely

Yhdistys osallistuu Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry:n ja Tampereen Eläkeläiset ry:n kanssa yhteistyöelimeen, joka järjestää yhteistilaisuuksia ja tekee aloitteita eläkeläisasioissa.

Kaikista kolmesta yhdistyksestä on 3-Elyssä kolme edustajaa, jotka hallitus nimeää.


Seurakunnat

Yhdistyksemme kuorot Katajaiset ja Kelot on hyväksytty seurakuntien yhteistoimintakuoroiksi ja ne esiintyvät sekä jumalanpalvelusten avustajina että muissa hengellisissä tilaisuuksissa.

Toimintakautena aina kk:n ensimmäisenä perjantaina järjestetään lyhyt musiikkihartaus

yleensä kirkossa, tilaisuus on kaikille avoin.


Strategia 2021 – 2022

Päämäärät ja vaikutukset ilmenevät kohdissa Yleistä, Jäsenet ja jäseniin kohdistuva toiminta, Kerhot sekä Tiedotus.