Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA V. 2022

1. Yleistä

Vuosi 2022 on yhdistyksen 51. toimintavuosi. Yhdistys toimii tamperelaisten senioreiden edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden lujittajana sekä fyysisen että henkisen vireyden ja harrastustoiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Yhdistys on Kansallinen senioriliitto ry:n ja Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n jäsen. Pyrkimyksenä on edelleen saada yhdistyksen jäseniä luottamushenkilöiksi sekä liiton että piirin hallintoon. Yhdistyksen jäsenten osallistumista liiton ja piirin tilaisuuksiin pyritään kannustamaan.

2. Yhdistystoiminta

Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaisesti viimeistään maaliskuun 15. päivään ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä.

Hallinto

Yhdistystä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallitus valmistelee asiat yhdistyksen kokouksiin ja toimeenpanee tehdyt päätökset. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan, sihteerin, jäsenrekisterin hoitajat, kotisivujen ylläpitäjän, tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hoitamaan yhdistyksen asioita.

Edustajat yhteistyöelimiin nimeää hallitus, joka voi myös asettaa toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat.

Yhdistys lähettää hallintoon ja kerhotoimintaan osallistuvia jäseniä piirin ja liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Toimisto

Toimistolla on suuri merkitys jäsenistön palvelemisessa. Toimisto pidetään avoinna lomakausia lukuun ottamatta maanantaisin ja tiistaisin. Toimistossa päivystää vuorollaan lähinnä hallituksesta ja toimihenkilöistä valitut henkilöt.

Jäsenet ja jäseniin kohdistuva toiminta

Uusia jäseniä on liittynyt yhdistykseen niin, että jäsenten määrä toimintavuoden 2021 alkaessa oli 782 jäsentä, vaikka ikärakenteen vuoksi pois jäämisiä on vuosittain.

Yhdistys suorittaa edelleen aktiivista jäsenhankintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenrekisterin hoitaja ylläpitää jäsenten tietoja ja päivittää rekisteriä säännöllisesti.

Vuoden vaihteessa jäsenrekisteristä poistetaan kaikki vuoden aikana jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet, jotka hallitus katsoo eronneeksi.

Suurella yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa senioriasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Suuri jäsenmäärä vaatii kuitenkin entistä enemmän työtä toimihenkilöinä työskenteleviltä.

Yhdistyksellä on moninaista suoraan jäsenkuntaa palvelevaa toimintaa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat monipuolinen kerhotoiminta, kiinnostavat yhteistilaisuudet, teatterilippujen tarjonta ja hyvin suunnitellut matkat. Osa yhteistilaisuuksista korvataan jäsentilaisuuksilla, joissa on järjestettyä ohjelmaa, yhteislaulua ja seurustelua. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden poistaminen, sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitäminen. Jäsenkunnan osallistumisaktiivisuutta erityisesti yhdistyksen ja kerhojen hallinnollisiin tehtäviin sekä piirin tilaisuuksiin pyritään lisäämään, mm. järjestämällä uudentyyppisiä tilaisuuksia.

Yhdistys pyrkii antamaan tarvittaessa jäsenilleen neuvontaa ja vertaistukea digitaalisten perustoimintojen käytössä (sähköposti, pankkiasiointi, terveystietorekisteri). Sähköpostin käyttöä yhdistyksen tiedotustoiminnassa pyritään lisäämään entisestään.

Kerhot

Kerhot, joiden toimintaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin, ovat yhdistyksen selkäranka. Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyisen kerhotoiminnan ja kehittämään sitä. Uusien kerhojen aloittamista harkitaan ja vetäjiä etsitään aktiivisesti. Vuonna 2021 aloitti uutena kävelykerho. Siinä tutustutaan keskustan ympäristöön kävellen.

Kerhotoiminnan tarkoitus on ylläpitää jäsenistön toimintakykyä. Kerhojen puheenjohtajat kutsutaan vähintään kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Kerhojen ja hallituksen yhdyshenkilön nimeää hallitus. Kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole säännöllistä toimintaa.

Monet kerhoista esiintyvät kaupungin kulttuuritoimen ja seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa. Samoin kerhot ja kuorot järjestävät omia näyttelyitä, konsertteja ja muita tilaisuuksia.

Yhteistilaisuudet ja jäsentilaisuudet

Yhteistilaisuuksia järjestetään kerhojen ja hallituksen toimesta kuukausittain. Nämä tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Joku yhteistilaisuus voidaan korvata ohjelmallisella kuukausikokouksella. Kuorot järjestävät perinteisen ystävänpäiväkonsertin ja joulukonsertit.

Matkailutoimikunta järjestää kulttuuri-, teatteri- ja tutustumismatkoja pääosin kotimaassa. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Pirkanmaan kansallisen senioripiirin ja senioriliiton järjestämiin ulkomaanmatkoihin. Kerhot järjestävät myös omia retkiä. Yhteistilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin toimialojen kanssa.

Vuonna 2020 alkaneen koronaepidemian vuoksi noudatamme kulloinkin voimassaolevia terveysturvallisia määräyksiä ja suosituksia.

Hengelliset tilaisuudet

Tammikuun toisena perjantaina järjestetään perinteinen kynttilätilaisuus, jossa muistetaan edellisenä vuonna joukostamme poistuneita jäseniä. Kesäkautta lukuun ottamatta kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina on hengellinen musiikkitilaisuus Vanhassa Kirkossa. Isänmaallinen iltapäivä itsenäisyyspäivän aattona on jo pitkään jatkunut perinne. Tähän tilaisuuteen kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki kuluvana vuonna 80v, 85, 90v tai enemmän täyttäneet jäsenet, joille ojennetaan ruusu tilaisuuden lopussa.

Talous

Yhdistyksen talous pohjautuu suurimmalta osaltaan Tampereen kaupungilta saatavaan toiminta-avustukseen ja jäsenmaksuihin. Hallitus ehdottaa kaikille jäsenmaksuksi 30 euroa vuodessa, myös kahteen yhdistykseen kuuluville, sillä kaikista jäsenistä tilitetään Kansalliselle senioriliitolle 15 euroa. 90 vuotta täyttäneiltä peritään 17.50 euroa/v.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaat.

Tiedotus

Paperinen tiedote lähetetään 2-4 kertaa vuodessa vain niille jäsenille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet sekä niille, joiden sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa.

Viikoittaisista tilaisuuksista ilmoitetaan Aamulehden sunnuntainumerossa. 

Tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse yhä enenevässä määrin. 2/3 jäsenistä on jo antanut sähköpostiosoitteensa. 

Nettisivuiltamme on luettavissa yhteystiedot, tapahtumat ja kerhotoimintaa koskevat tiedot. 

Yhdistyksen Facebook-sivuilla myös kerhot voivat tiedottaa tapahtumistaan. Netti- ja Facebook-sivuja päivitetään säännöllisesti.

Liiton julkaisemaan Patina-lehteen pyritään lähettämään kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta. Jäsenkuntaa kannustetaan mielipidekirjoituksiin eri tiedotusvälineissä.

3. Liiton ja piirin toiminta

Yhdistyksen edustajat toimivat Kansallisen senioriliiton valtuustossa ja Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa ja muissa toimielimissä. Yhdistyksen viralliset edustajat osallistuvat piirin sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.

Jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat liiton ja piirin kursseille, opinto- ja virkistyspäiville sekä muihin tilaisuuksiin.

4. Oikeudenmukaisuuden valvonta (edunvalvonta)

Edunvalvonta-asioissa yhdistys toimii aktiivisesti Kansallisen senioriliiton ja Pirkanmaan senioripiirin kanssa sekä ottaa kantaa liiton ja piirin päätöksiin ja suunnitelmiin.

Paikallista edunvalvontaa harjoitetaan osallistumalla Tampereen kaupungin vanhusneuvoston ja eläkeläisvaltuuston toimintaan.

Paikallisesti yhdistys toimii yhteistyössä erityisesti seuraavien tahojen kanssa:

Vanhusneuvosto ja eläkeläisvaltuusto

Kaupunginhallituksen asettama 12-jäseninen vanhusneuvosto käsittelee seniorien asioita. Neuvosto valmistelee mm. aloitteet eläkeläisvaltuustolle. Vanhusneuvostossa on kolme yhdistyksemme jäsentä, samoin kuin eläkeläisvaltuustossa.

Elonpolkuja-verkosto sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ikäihmisten fyysistä ja psyykkistä toimintaa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti Elonpolkuja -yhteisön toimintaan.

Hallitus nimeää edustajansa Elonpolkuja-yhteyshenkilöksi.

Järjestöedustamo

Hallitus nimeää edustajan kaupungin Järjestöedustamoon.

Kotitori

Tampereen kaupungin Kotitorin toimintaan osallistutaan sekä tiedottamalla sen toiminnasta että päivittämällä yhdistyksen toimintatietoja sieltä saataviksi.

3-Ely

Yhdistys osallistuu Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry:n, Tampereen Eläkeläiset ry:n ja Tampereen kaupungin kulttuuritoimen edustajan kanssa yhteistyöelimeen, joka järjestää yhteistilaisuuksia ja tekee aloitteita eläkeläisasioissa.

Kaikista kolmesta yhdistyksestä on 3-Elyssä kolme edustajaa, jotka hallitus nimeää.

Seurakunnat

Yhdistyksemme kuorot Katajaiset ja Kelot on hyväksytty seurakuntien yhteistoimintakuoroiksi ja ne esiintyvät sekä jumalanpalvelusten avustajina että muissa hengellisissä tilaisuuksissa.

Toimintakautena aina kk:n ensimmäisenä perjantaina järjestetään lyhyt musiikkihartaus yleensä kirkossa. Tilaisuus on kaikille avoin.

5. Strategia 2021 – 2022

Noudatetaan vuoden 2020 syyskokouksessa hyväksyttyä strategiaa.